Privacy Policy

Last updated on 17 October 2022.

Je maakt gebruik van de bètaversie van Uhmi. Deze kan afwijken van de uiteindelijke oplossing. Houd hierbij rekening met diverse wijzigingen.

1. Definities

1.1

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 1. Uhmi: de gebruiker van dit privacy beleid: Uhmi B.V. gevestigd aan de Wolbrantskerkweg 171B te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69450528 en btw-nummer NL857879066B01;
 2. betrokkene: de natuurlijke persoon die met Uhmi een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan of die via de website het contactformulier heeft ingevuld of van wie Uhmi persoonsgegevens verwerkt zonder dat deze persoon de persoonsgegevens zelf aan Uhmi verstrekt heeft, zoals een werknemer van een bedrijf dat Uhmi als potentiële afnemer of zakenrelatie aanmerkt;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Uhmi en de betrokkene;
 4. website: de website www.uhmi.io die door Uhmi wordt beheerd;
 5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

2. Persoonsgegevens

2.1

Voor Uhmi is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Uhmi volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2

Uhmi gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3

Uhmi verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Uhmi heeft doorgegeven.

2.4

Persoonsgegevens van betrokkenen die de persoonsgegevens niet zelf aan Uhmi hebben verstrekt, worden verzameld via e-mailproviders of social media websites (openbare bron).

2.5

Uhmi verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens die zelf door de betrokkene aan Uhmi verstrekt zijn: voor- en achternaam van de betrokkene, e-mailadres van de betrokkene, adres van de betrokkene en betaalgegevens van de betrokkene.

2.6

Uhmi verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens die niet zelf door de betrokkene aan Uhmi verstrekt zijn: voor- en achternaam en e-mailadres.

2.7

Uhmi verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.8

De website en/of dienst van Uhmi heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Uhmi kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Uhmi raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Uhmi zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Uhmi middels de contactgegevens opgenomen in 9.1 en dan zal Uhmi de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens die zelf door een betrokkene aan Uhmi verstrekt zijn, is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens die niet zelf de betrokkene verstrekt zijn, is het gerechtvaardigde belang van Uhmi.

3.2

Uhmi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die de persoonsgegevens zelf aan Uhmi verstrekt hebben voor de volgende doeleinden:

 1. Naam en e-mailadres: om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website.
 2. Naam en e-mailadres: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 3. Naam, e-mailadres en adres: het tot stand komen van de overeenkomst;
 4. Naam en e-mailadres: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 5. Betaalgegevens van de betrokkene die content afneemt: om het saldo van de betrokkene op te waarderen;
 6. Betaalgegevens van de betrokkene die content aanbiedt: om na een uitbetaalverzoek van de betrokkene het saldo van de betrokkene over te maken op zijn bankrekeningnummer.

3.3

Uhmi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die de persoonsgegevens niet zelf aan Uhmi verstrekt hebben voor marketingdoeleinden.

3.4

De verstrekking van de naam en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene bij het aanmaken van een account op de website niet zijn naam en e-mailadres invult, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.

3.5

Uhmi zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de persoonsgegevens niet zelf door de betrokkene aan Uhmi zijn verstrekt, dan worden de persoonsgegevens verwerkt voor een periode van drie jaar.

3.6

Uhmi verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Uhmi streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.7

Uhmi zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

3.8

Indien persoonsgegevens worden gebruikt om met de betrokkene, die niet zelf de persoonsgegevens aan Uhmi verstrekt heeft, te communiceren, dan stelt Uhmi bij het eerste contact de betrokkene ervan op de hoogte waarom Uhmi de betrokkene benadert en op welke wijze Uhmi aan het e-mailadres van de betrokkene is gekomen.

4. Wissen van persoonsgegevens

4.1

Uhmi zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2

Uhmi is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1

Uhmi zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:

 1. Uhmi daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 3. de doorgifte geschiedt aan een door Uhmi voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een payment service provider die de betaalmethoden verzorgt, met welke verwerker Uhmi een verwerkersovereenkomst heeft gesloten die erop ziet dat of uit een andere rechtshandeling blijkt dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2

De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1

Op verzoek verleent Uhmi aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Uhmi van hem bijhoudt en verstrekt Uhmi de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2

Uhmi biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Uhmi van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3

Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Uhmi worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Uhmi. Uhmi reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

7. Recht van beperking

7.1

Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Uhmi verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

8. Bezwaar

8.1

De betrokkene kan bij Uhmi bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Uhmi het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Uhmi met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Uhmi bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

9. Contact

9.1

Voor vragen over de wijze waarop Uhmi persoonsgegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Uhmi van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Uhmi.

Contactgegevens:
Uhmi B.V.
Adres: Wolbrantskerkweg 171B
Postcode/plaats: 1069CL Amsterdam
E-mailadres: legal@uhmi.io

9.2

Indien Uhmi op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt, dan stelt Uhmi de betrokkene daarvan op de hoogte.

10. Beveiligingsmaatregelen

10.1

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Uhmi verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

10.2

Gegevens die via de website aan Uhmi worden verstrekt, zijn versleuteld. Uhmi maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

10.3

Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd CRM-systeem.

11. Privacy beleid van derden

11.1

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Uhmi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

12. Wijzigingen

12.1

Uhmi behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Uhmi.

13. Datalek

13.1

Indien zich bij Uhmi een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Uhmi daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2

Indien er sprake is van een datalek bij Uhmi dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Uhmi de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

14. Cookies

14.1

Uhmi gebruikt functionele en analytische cookies.

14.2

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

14.3

Uhmi streeft ernaar geen tracking cookies te gebruiken die betrokkenen kunnen volgen naar andere websites. Mocht Uhmi wel gebruik maken van tracking cookies, dan wordt voorafgaand aan het bezoek aan de website door de betrokkene toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming voor het plaatsen van tracking cookies te allen tijde intrekken.

14.4

De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Uhmi zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

14.5

Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Uhmi Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.
Uhmi ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Uhmi zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Uhmi op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Uhmi heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

15. Klacht indienen

15.1

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Uhmi niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.