Terms of Service

Last updated on 17 October 2022.

Je maakt gebruik van de bètaversie van Uhmi. Deze kan afwijken van de uiteindelijke oplossing. Houd hierbij rekening met diverse wijzigingen.

Algemeen

1. Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Uhmi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Uhmi B.V. gevestigd aan de Wolbrantskerkweg 171B te Amsterdan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69450528 en btw-nummer NL857879066B01;
 2. gebruiker: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Uhmi en de gebruiker tot het gebruiken van de dienst;
 4. dienst: de dienst die Uhmi levert waardoor afnemers op de aanbiederswebsite van de aanbieder een licentieovereenkomst kunnen sluiten, kunnen betalen voor de licentie en de content kunnen downloaden;
 5. aanbiederswebsite: de website of applicatie van de aanbieder ten behoeve waarvan de aanbieder de overeenkomst met Uhmi is aangegaan;
 6. aanbieder: de gebruiker die content op zijn aanbiederswebsite aanbiedt;
 7. content: de tekst, de video, het geluidsfragment, de afbeelding, de foto, de animatie, de game, de muziek, het ebook, het blog, het artikel, de digitale kunst en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet dat op de aanbiederswebsite staat en dat de aanbieder onder licentie aanbiedt;
 8. afnemer: de gebruiker die content van een aanbieder afneemt of wenst af te nemen;
 9. licentieovereenkomst: de licentieovereenkomst tussen de afnemer en de aanbieder waarbij de aanbieder aan de afnemer een niet-exclusieve licentie verleent om gebruik te maken van de content;
 10. particulier: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep op zijn bedrijf;
 11. Uhmi-website: de website www.uhmi.io die door Uhmi wordt beheerd en waarop de gebruiker een account kan aanmaken.

2. Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Uhmi en de gebruiker.

2.2

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Uhmi het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5

Uhmi heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de bestaande overeenkomst met de gebruiker van toepassing te verklaren. De gebruiker wordt ten minste 1 maand van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de algemene voorwaarden.

2.6

Indien Uhmi niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uhmi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Fair use

3.1

Het is niet toegestaan om van de dienst gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de dienst zou kunnen aantasten.

3.2

Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de Uhmi-website gebruik te maken.

4. Dienst

4.1

Uhmi zal de dienst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.

4.2

Voor de dienst is Uhmi afhankelijk van diensten van derde partijen. Uhmi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten van derde partijen.

4.3

Uhmi is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

5. Account

5.1

Om gebruik te maken van de dienst, dient de gebruiker een account aan te maken op de Uhmi-website. Het aanmaken van een account is gratis.

5.2

De gebruiker kan enkel een account aanmaken op de Uhmi-website nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5.3

De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

5.4

Via zijn account kan de gebruiker zijn saldo zien en de transacties die hebben plaatsgevonden.

5.5

De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen, zoals een wijziging in bankrekeningnummer, deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Uhmi door te geven.

6. Licentieovereenkomst tussen aanbieder en afnemer

6.1

De afnemer gaat een licentieovereenkomst aan met de aanbieder en niet met Uhmi. Uhmi stelt aan de aanbieder en de afnemer slechts de dienst en een betaalsysteem ter beschikking met als doel een licentieovereenkomst tussen de aanbieder en de afnemer tot stand te laten komen.

7. Klachten

7.1

Voor vragen of klachten over de dienst kan de gebruiker contact opnemen met Uhmi via het contactformulier op de Uhmi-website.

7.2

Klachten worden door Uhmi binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

8. Aansprakelijkheid en verjaring

8.1

Uhmi kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de dienst. De dienst wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

8.2

Uhmi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.

8.3

Uhmi garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Uhmi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.

8.4

Uhmi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uhmi is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.5

Uhmi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inlogcodes. Uhmi kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van zijn inlogcodes, dan dient hij Uhmi daarvan onverwijld in kennis te stellen.

8.6

Uhmi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door hackersactiviteiten.

8.7

Uhmi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen en opgelegde boetes.

8.8

Indien Uhmi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Uhmi beperkt tot het bedrag van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.9

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Uhmi vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Uhmi kan aanwenden.


9. Overmacht

9.1

Uhmi is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de dienst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Uhmi geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10. Opschorting en ontbinding

10.1

Uhmi is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

10.2

Voorts is Uhmi bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3

Ontbinding door Uhmi kan via de e-mail geschieden.

10.4

De gebruiker wordt via de e-mail van een opschorting in kennis gesteld.

11. Privacy

11.1

Uhmi verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig zijn privacy beleid dat op de Uhmi-website staat.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de dienst, de Uhmi-website en waar het door Uhmi aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Uhmi, bij zijn licentiegever(s) of bij de aanbieder. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbende te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

12.2

De gebruiker dient de intellectuele eigendomsrechten van Uhmi, van zijn licentiegever(s) en van de aanbieder te allen tijde te respecteren.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1

Op het gebruik van de dienst en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Uhmi is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen tussen de gebruiker en Uhmi zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Uhmi is gelegen. De gebruiker zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Uhmi zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Bijzondere bepalingen voor afnemers

14. Betaling

14.1

Om content af te kunnen nemen waarvoor een vergoeding betaald dient te worden of te kunnen doneren dient de afnemer zijn saldo via zijn account op de Uhmi-website op te waarderen, tot maximaal € 100,-. Uhmi heeft ten aanzien van het saldo geen terugbetalingsverplichting.

14.2

De afnemer kan middels de aanbiederswebsite een bedrag doneren, bijvoorbeeld voor een goed doel. Doneren is ook mogelijk indien de afnemer geen licentieovereenkomst aangaat.

14.3

Bij het opwaarderen van zijn saldo kan de afnemer kiezen uit de verschillende betaalmogelijkheden die duidelijk tijdens het opwaardeerproces getoond worden.

14.4

Nadat de licentieovereenkomst tot stand is gekomen dan wel de donatie is gedaan, wordt de prijs van de content resp. het bedrag van de donatie van het saldo van de afnemer afgeschreven en bijgeschreven bij het saldo van de aanbieder.

15. Herroepingsrecht en terugkoopgarantie

15.1

Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht bij de terbeschikkingstelling van de content niet van toepassing.

15.2

Indien de aanbieder de “terugkoopgarantie” aanbiedt bij een bepaald content, dan heeft de afnemer het recht binnen 24 uur na de totstandkoming van de licentieovereenkomst de licentieovereenkomst kosteloos te ontbinden en wordt de prijs die de afnemer betaald heeft voor de content gerestitueerd. In een dergelijk geval is het de afnemer niet toegestaan de content waarop de ontbonden licentieovereenkomst betrekking heeft te gebruiken.

15.3

De terugkoopgarantie van een aanbieder wordt op basis van fair use aangeboden.

16. Licentie

16.1

Door de terbeschikkingstelling van de content verleent de aanbieder aan de afnemer het recht de content te gebruiken. De omvang van de licentie en de eventuele gebruiksbeperkingen worden door de aanbieder bepaald en worden duidelijk voor of bij het tot stand komen van de licentieovereenkomst aan de aanbieder kenbaar gemaakt.

17. Niet-nakoming

17.1

Komt de afnemer op enige andere wijze zijn verplichtingen jegens Uhmi niet na, dan heeft Uhmi het recht, naar keuze van Uhmi, per direct of na een of meerdere waarschuwingen de overeenkomst te beëindigen en het account van de afnemer te blokkeren. De afnemer wordt via de e-mail van een dergelijke beëindiging en blokkering in kennis gesteld.

18. Positie van Uhmi

18.1

Uhmi is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbiederswebsite.

18.2

De afnemer erkent dat Uhmi geen partij is bij de licentieovereenkomst die tussen de afnemer en de aanbieder tot stand komt. Uhmi staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van de content.

18.3

Indien de afnemer een klacht heeft over de aanbieder en/of over de content, dan dient de afnemer contact op te nemen met de aanbieder en dient de afnemer de aanbieder daarop aan te spreken en niet Uhmi.

18.4

Op verzoek kan Uhmi bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de afnemer en de aanbieder, Uhmi is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat Uhmi bemiddelt tussen de afnemer en de aanbieder betekent niet dat Uhmi op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de aanbieder.

18.5

Uhmi is op geen enkele wijze jegens de afnemer verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de aanbieder.

18.6

Het afnemen van content is geheel voor rekening en risico van de afnemer.

19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1

Het is de afnemer niet toegestaan zonder een licentieovereenkomst aan te gaan de content of andere inhoud van de aanbiederswebsite te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van de aanbieder.

20. Gevolgen beëindiging van de overeenkomst

20.1

Na beëindiging van de overeenkomst kan de afnemer via de e-mail een verzoek bij Uhmi indienen om het ongebruikte saldo terug te storten op de bankrekening van de afnemer.

Bijzondere bepalingen voor aanbieders

21. Verplichtingen van de aanbieder

21.1

De aanbieder verklaart bevoegd te zijn de content aan te bieden en dat het verlenen van licenties op de content niet in strijd is met de wet.

21.2

Eventuele klachten die de aanbieder ontvangt van afnemers dienen door de aanbieder zo spoedig mogelijk en overeenkomstig de eisen van de wet te worden afgehandeld.

21.3

De content en alle overige inhoud van aanbiederswebsite mag niet:

 1. in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving;
 2. in strijd zijn met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 3. de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan content op de aanbiederswebsite aan te bieden waarvan de inhoud (deels) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
 4. schade kunnen toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kunnen zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve en racistische afbeeldingen of uitingen.

21.4

Handelt de aanbieder in strijd met artikel 21.3 of komt de aanbieder op enige andere wijze zijn verplichtingen jegens Uhmi niet na, dan heeft Uhmi het recht, naar keuze van Uhmi, per direct of na een of meerdere waarschuwingen de overeenkomst te beëindigen en het account van de aanbieder te blokkeren. De aanbieder wordt via de e-mail van een dergelijke beëindiging en blokkering in kennis gesteld.

22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1

Door de terbeschikkingstelling van de content verleent de aanbieder aan de afnemer het recht de content te gebruiken. Per content kan de aanbieder de omvang van de licentie en de eventuele gebruiksbeperkingen bepalen.

22.2

De aanbieder garandeert dat de door hem geleverde content op generlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, merk-, portretrechten en beeldrechten. De aanbieder vrijwaart Uhmi en de afnemer dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.

23. Prijs en terugkoopgarantie

23.1

De aanbieder bepaalt de prijs voor de content.

23.2

De aanbieder kan ervoor kiezen dat hij de afnemer laat bepalen hoeveel hij voor de content wenst te betalen. In dat laatste geval kan de aanbieder een minimum prijs voor de content opgeven.

23.3

De aanbieder kan zijn prijzen te allen tijde wijzigen.

23.4

De aanbieder brengt naast de prijs geen andere kosten, zoals transactiekosten, aan de afnemer in rekening.

23.5

De aanbieder kan ervoor kiezen aan de afnemers bij een bepaalde content een “terugkoopgarantie” aan te bieden. In een dergelijk geval heeft de afnemer het recht binnen 24 uur de licentieovereenkomst te ontbinden. De afnemer wordt middels deze algemene voorwaarden verplicht de content waarop de ontbonden licentieovereenkomst betrekking heeft niet te gebruiken. Echter kan Uhmi niet garanderen dat de afnemer deze content ook werkelijk niet gebruikt. De “terugkoopgarantie” behorende bij een bepaald content kan de aanbieder te allen tijde via zijn account uitzetten.

24. Betaling

24.1

De betaling voor de content loopt via Uhmi. De afnemer heeft voorafgaand aan de totstandkoming van de licentieovereenkomst zijn saldo opgewaardeerd. Nadat een licentieovereenkomst tot stand is gekomen schrijft Uhmi de prijs voor de content af van het saldo van de afnemer en verhoogt Uhmi het saldo van de aanbieder met deze prijs. Via zijn account kan de aanbieder zijn saldo bekijken. De aanbieder kan maximaal eenmaal per dag een uitbetaalverzoek indienen bij Uhmi via zijn account. Een uitbetaalverzoek wordt gehonoreerd op het moment dat het saldo € 5,- of hoger is. Het is mogelijk uit te betalen in een andere valuta dan de euro, mits de tegenwaarde van deze valuta gelijk is aan de euro. In een dergelijk geval bepaalt Uhmi de wisselkoers.

24.2

De aanbieder dient zelf zorg te dragen voor de afdracht van de belastingen die worden geheven i.v.m. de ontvangen bedragen.

25. Commissie

25.1

Uhmi heeft recht op een commissie indien de aanbieder via de dienst een licentie op het gebruik van de content verleent of via de dienst een donatie heeft ontvangen. Deze commissie bedraagt 10% van de prijs waarvoor de afnemer de content van de aanbieder ter beschikking gesteld heeft gekregen en 10% van het bedrag van de donatie, voor zover de prijs of de donatie niet meer dan € 2,50 bedraagt. Bij een prijs of donatie van meer dan € 2,50 bedraagt deze commissie 2% over het meerdere boven € 2,50 plus € 0,25.

25.2

De commissie wordt per transactie in rekening gebracht.

25.3

Over de commissie wordt, voor zover van toepassing, btw berekend.

25.4

De aanbieder ontvangt een factuur van de commissie voor zijn eigen administratie. De commissie wordt overeenkomstig artikel 26 verrekend.

26. Uitbetaling en verrekening

26.1

Uhmi betaalt het saldo uit minus de commissie waarop Uhmi overeenkomstig artikel 25 recht heeft aan de aanbieder op het moment dat de aanbieder via zijn account een uitbetaalverzoek naar Uhmi heeft gestuurd. Uitbetaling geschiedt op het door de aanbieder opgegeven bankrekeningnummer.

27. Vrijwaring

27.1

De aanbieder vrijwaart Uhmi voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met het aanbieden en verlenen van licenties op de content. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de aanbieder op verzoek van Uhmi voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Uhmi door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de aanbieder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

28. Aansprakelijkheid

28.1

Uhmi kan door de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de levering van de dienst niet voldoet aan de verwachtingen van de aanbieder. Uhmi garandeert niet dat het afnemen van de dienst leidt tot een of meerdere licentieovereenkomsten.

28.2

Indien Uhmi aansprakelijk mocht zijn jegens de aanbieder, dan is de aansprakelijkheid van Uhmi te allen tijde beperkt tot de commissie die de aanbieder aan Uhmi verschuldigd is voor de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.